نویسنده = سید عباس حسامی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی گوردخمه ، جاذبه ی فرهنگی مطالعه موردی( روستای دشه)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 131-153

گونا مهردانش؛ عبدالرحمن حاجی؛ سید عباس حسامی


شماره‌های پیشین نشریه