نویسنده = تقی قاسم شریفی
تعداد مقالات: 5
4. شناسایی چالشهای هویت فضاهای شهری مسکن مهرشهرجدید (موردپژوهی: شهرجدیدپردیس)

دوره 2، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 150-184

علی اصغر ملک افضلی؛ تقی قاسم شریفی