کلیدواژه‌ها = توسعه روستایی
6. تحلیل موانع اقتصادی مشارکت زنان در فرایند توسعه روستایی (مورد مطالعه: روستاهای شهرستان همدان)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 685-705

ناصر شفیعی ثابت؛ سیده سمیر حسینی؛ هوشنگ ملکی


شماره‌های پیشین نشریه