کلیدواژه‌ها = "آسیب پذیری"
1. تحلیل فضایی_ مکانی آسیب پذیری کالبدی مسکن شهری( شهر شیراز)

دوره 1، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 335-355

سید علی علوی؛ مسلم ضرغام فرد؛ محمد صمدی


شماره‌های پیشین نشریه