دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1397 
60. نقش کار تیمی در توانمندسازی اعضای سازمان های مردم نهاد

صفحه 968-988

محدثه ملک پور؛ رامبد باران دوست؛ احمد اصلی زاده


67. ارزیابی تلفیق تصاویر فراطیفی و تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بالا

صفحه 1091-1109

علی اصغر تراهی؛ سید محمد توکلی صبور؛ سامان جواهری


69. پهنه بندی خطر سیلاب شهری در منطقۀ 9 شهرداری مشهد

صفحه 1140-1158

وحید هزاره؛ سیدمحمد باخرزی قزالحصار


71. بررسی نقش متقابل مدیریت و گردشگری برتوسعه حمل ونقل شهر(نمونه موردی: شهر زاهدان)

صفحه 1159-1177

مریم رضایی؛ حسین یغفوری؛ حسین دوستی مقدم؛ ملیحه دوستی مقدم


72. بررسی و ارزیابی قابلیت‌ها و تنگناهای توسعه‌ی گردشگری روستایی( مطالعه موردی: شهرستان خاش)

صفحه 1178-1202

مریم رضایی؛ سیروس قنبری؛ حسین دوستی مقدم؛ زیبده پویش؛ ملیحه دوستی مقدم