جغرافیا و روابط انسانی (GAHR) - مقالات آماده انتشار