عوامل کیفیت بخش محیط گردشگری روستاهای ساحلی شهرستان تالش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی(مدیریت توسعه پایدار روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا، اردبیل، ایران

چکیده

انتخاب مکان مناسب و صحیح یکی از عوامل مهم در انتخاب مقصد برای گردشگران به شمار می آید. از بین گونه های متعدد گردشگری، گردشگری ساحلی بیشترین نوع گردشگری را به خود اختصاص داده است. هدف از این پژوهش عوامل کیفیت بخش محیط گردشگری روستاهای ساحلی شهرستان تالش می باشد.این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که با استفاده از روش میدانی و کتابخانه ای انجام شده است. جامعه آماری در این پژوهش، روستاییان نواحی ساحلی شهرستان تالش است. بر اساس سرشماری سال 1395 دارای 10500 نفر جمعیت و 3201 خانوار است. در جامعه آماری مورد مطالعه از فرمول کوکران استفاده و حجم نمونه برابر600/370 و برای دقت بیشتر حجم نمونه 371 انتخاب شد. برای پایایی کمی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ، استفاده شد. مقدار آلفا پرسشنامه 76/0 محاسبه شد و از آزمون های تی تک نمونه ای و فریدمن استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای در روستاهای پیرامونی نشان داد که در میان بعد زیست محیطی شاخص دسترسی به خدمات بهداشتی با 05/3 درصد بیشترین میانگین و مولفه پاکیزگی محیط با 27/2 درصد کمترین میانگین را به خود اختصاص داده اند. نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای در روستاهای پیرامونی نشان داد که در میان بعد کالبدی- عملکردی شاخص دسترسی به سرویس های بهداشتی با 12/3 درصد بیشترین میانگین و مولفه خدمات غریق نجات با 57/1 درصد کم ترین میانگین را بدست آورده و هم چنین در بعد اجتماعی شاخص دسترسی میزان روشنایی با 82/2 درصد بیشترین میانگین و مولفه دزدی و سرقت با 86/1 درصد کم ترین میانگین را به خود اختصاص داده اند.نتایج حاصله از آزمون فریدمن نشان دهنده این است که در میان بعد زیست محیطی شاخص دسترسی به خدمات بهداشتی با میانگین 89/3 درصد بیشترین میانگین و مولفه پاکیزگی محیط با 34/2 درصد کمترین میانگین را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors of quality of tourism environment in coastal villages of Talesh city

نویسنده [English]

  • sajad piruz
geography and rural planning, Mohaghegh Ardabili university, Department of human sciences, department of geography,Ardabil,Iran
چکیده [English]

Choosing the right place is one of the most important factors in choosing a destination for tourists. Among the various types of tourism, coastal tourism is the most common type of tourism. The purpose of this study is the quality factors of the tourism environment in the coastal villages of Talesh city. This research is a descriptive-analytical study that has been done using field and library methods. The statistical population in this study is the villagers of coastal areas of Talesh city. According to the 2016 census, it has a population of 10,500 and 3201 households. In the study population, Cochran's formula was used and the sample size was 370.600 and for more accuracy, the sample size was 371. Cronbach's alpha coefficient was used for quantitative reliability of the questionnaire. The alpha value of the questionnaire was calculated to be 0.76 and one-sample t-test and Friedman tests were used. The results of one-sample t-test in the surrounding villages showed that among the environmental dimension, the index of access to health services with 3.05 percent had the highest average and the component of environmental cleanliness with 2.27 percent had the lowest average. The results of one-sample t-test in the surrounding villages showed that among the physical-functional dimension, the index of access to health services with 3.12% had the highest average and the lifeguard component with 1.57% had the lowest average. Also, in the social dimension, the access index of lighting with 2.82 percent has the highest average and the component of theft and theft with 1.86 percent have the lowest average. The results of Friedman test show that among the biological dimension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality factors
  • Tourism
  • coastal villages
  • Talesh city
اکبریان رونیزی، سعید رضا و رعنا شیخ بیگلو .( 1394). سنجش کیفیت محیط روستاهای گردشگری مطالعة موردی: بخش آسارا-شهرستان کرج ، پژوهش های روستایی ، سال 1، ش 2، صص447-433.
 
پروازی، م.،1395. راهکارهای بهینه زیست محیطی درگردشگری ساحلی خلیج فارس و توسعه پایدارآن، ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس.
 
ذوالفقاری ، یوسف، (1384 ). مدیریت و ساماندهی سواحل در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی، مجله علمی- تخصصی وتحقیقاتی بندر و دریا (ویژه نامه مناطق ساحلی یکپارچه کشور) سال بیستم، شماره 126 و 127.
 
رضوانی، محمد رضا؛ سعید رضا،  اکبریان؛ عبدالرضا،  رکن الدین افتخاری و علی، بدری.( 1390). تحلیل مقایسه ای آثار اقتصادی گردشگری خانه های دوم با گردشگری خانه های دوم با گردشگری روزانه بر نواحی روستایی با رویکرد توسعه پایدار( مطالعه موردی: شهرستان شمیرانات، استان تهران)، پژوهش های روستایی،سال 2، ش4، صص62-35.
 
رمضان نژاد، یاسر و عبدالرضا رکن الدین افتخاری.( 1398). راهبردهای توسعه گردشگری ساحلی روستایی استان گیلان، فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی ، سال 14، ش 1، صفحه 19.
 
سنایی مقدم، سیروس؛ بیژن، رحمانی؛ پگاه، مریدالسادات و نبی الله، طاهری.( 1399) .مدل سازی اثرات کیفیت محیطی مقصدهای گردشگری بر رضایتمندی گردشگران در نواحی روستایی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان دنا، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال 9، ش 2، صفحه 47.
سیف الدینی، فرانک؛ محمد، شعبانی فرد؛ علی، حسینی و مصطفی، رشیدی.( 1389 ). سنجش کیفیت و ظرفیت گردشگری شهری براساس الگوی رفتاری گردشگران و جامعة میزبان؛ نمونة موردی شهر اصفهان ، پژوهش های جغرافیای انسانی ، سال 42، ش 71، صص 67-87.
 
فراهانی، راضیه؛ مهدی، پور طاهری و عبدالرضا، افتخاری.(1398). شناسایی و ارزیابی شاخص های سنجش کیفیت محیطی روستاهای هدف گردشگری مطالعة موردی: روستاهای هدف گردشگری استان تهران، فصلنامة‌علمی‌ـ‌پژوهشی‌گردشگری‌ و ‌توسعه، سال 8، ش 1، صص 298-276.
 
کاظمی مصطفی پور، سمیرا؛ فهیمه، سعادت یار و فاطمه، بیطرف.(1390). تأثیر تصویر ذهنی گردشگران بر ارزش ادراک شده از شهرهای ساحلی دریای خزر با تأکید بر نقش واسط کیفیت عوامل درک شده ، فصلنامة پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال 2، ش 6، صص19-34.
 
کاکاوند، الهام؛ ناصر، براتی و بهرام، امین زاده گوهرریزی.(1392). سنجش تطبیقی تصویر ذهنی شهروند و شهرساز به مفهوم کیفیت محیط شهری؛ مطالعة موردی: بافت فرسودة شهر قزوین، باغ نظر،  نشریه علمی، سال 10، ش 25، صص: 112-101.
 
محمودی میمند، محمد؛ حسن،  فارسیجانی و سارا، طاهری موسوی.(1392). ارائه الگوی ترکیبی عوامل موثر بر توسعه و پذیرش گردشگری مجازی در ایران، فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی، سال 13، ش 46، صص 143-124.
 
نعمتی، رضا؛ مهدی،  پورطاهری و عبدالرضا، رکن الدین افتخاری.( 1399). سنجش مطلوبیت کیفیت محیطی در مناطق روستایی )مورد مطالعه: روستاهای استان لرستان(، فصلنامه پژوهش های روستایی، سال 11، ش 1، صفحه 113.
 
Blazeska, D., A. Milenkovski, & S. Gramatnikovski.(2015). The Quality of the Tourist Destinatination a Key Factor for Increasing their Attractiveness . UTMS Journal of Economics, 6 (2): 341–353.
 
Chin, C., P, M-Chiu Songan, & N, Vikneswaran.(2014). Rural Tourism Destination Competitiveness: A study on Annah Rais Longhouse Homestay, Sarawak, Procedia - Social and Behavioral Sciences, (144):35 – 44.
 
Di Betta, P. & C. Amenta.( 2013). Environmental Quality and Entrepreneurial Activity in Rural Tourism in Italy, Journal of Management and Sustainability, 3(1): 33-44.
 
Hong, T., & H, Tzung-Cheng,(2014). Network Behavior as Driving Forces for Tourism Flows, Journal of Business Research.
 
Ketchum, H.( 1972).  The Waters Edge: Critical Problems Of The Coastal Zone, The institute of Ecology and Woods Hole oceanographic Institution, Mit press journal, Vol.5, pp.87- 127
 
Middleton, V.T.C., & J. Clarke.(2001). Marketing in Travel and Tourism, Edition, Oxford: Butterworth-Heinemann .PP. 481-482.