تحلیل فضایی_ مکانی آسیب پذیری کالبدی مسکن شهری( شهر شیراز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چکیده

تحلیل مکانی- فضایی آسیب پذیری مجموعه های مسکونی نواحی شهری و اولویت بندی آسیب پذیری این نواحی، پیشگیری و آماده سازی سیاست هایی برای مقاوم سازی مجموعه های مسکونی است. هدف پژوهش، اولویت بندی میزان آسیب پذیری کالبدی واحد های مسکونی مناطق شهری شیراز است. روش تحقیق از نوع کاربردی و به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شد. در این تحقیق، تحلیل آسیب پذیری کالبدی واحد های مسکونی بر مبنای 5 معیار اصلی و 21 زیر معیار، با استفاده از GISو تلفیق مدل IO با AHP انجام شد. با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها، بالاترین آسیب پذیری بر اساس شبکۀ دسترسی راه ها و کارآیی بافت و فضای باز، مربوط به منطقه 8 و از لحاظ رعایت کاربری های هم جوار و و تراکم بالای جمعیت شهری، مربوط به مناطق 4 و5 می باشد.کمترین آسیب پذیری با توجه به نقش راه های ارتباطی و فضای باز و ساختار فیزیکی و کالبدی فضا، مربوط به مناطق 1، 6 و 10 است.
کلمات کلیدی: آسیب پذیری، AHP، واحد های مسکونی، شهر شیراز

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial_ Space Analysis of Urban Housing Physical Vulnerability( Case study: Shiraz City)

نویسندگان [English]

  • Seyed ali Alavi
  • Moslem Zarghamfard
  • Mohammad Samadi
University of tarbiat modares
چکیده [English]

The spatial analysis of the vulnerability of residential areas in urban areas and prioritizing the vulnerability of these areas is the prevention and Spatial analysis of urban residential complexes vulnerability and prioritizing the vulnerability of these areas is the prevention and preparation of policies for the Retrofitting of residential complexes. The purpose of the research is to prioritize the vulnerability of residential units in Shiraz urban areas. The research method is applied and descriptive-analytic. In this research, vulnerability analysis of residential units carried out based on 5 main criteria and 21 sub-criteria, using GIS and integration of the IO model with AHP. According to the data analysis, the highest vulnerability based on the access road network and the efficiency of the texture and open space, related to area 8, and in terms of adjacent land uses and high density of urban population, is related to areas 4 and 5. The least vulnerability is due to the role of communication and open spaces and the physical structure of space, related to areas 1, 6 and 10.
Key words: vulnerability, AHP, OI, residential units, Shiraz

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Vulnerability"
  • " AHP"
  • " Residential unit"
  • " Shiraz"

 ۱- تولون، ب (۱۳۷۴). جغرافیای سکونت- سکونتگاههای روستایی-ترجمه محمد ظاهری، تبریز، انتشارات دانشگاه تربیت معلم تبریز.

 ۲- سعیدی، عباس ( ۱۳۸۶). مبانی جغرافیای روستایی، تهران، انتشارات سمت.

 ۳- صیدایی، سید اسکندر،  کیانی، صدیقه و سلطانی، زهرا (۱۳۸۹). تحلیل فضایی وضعیت مسکن روستایی در استان کهگیلویه و بویراحمد، فصلنامه پژوهش های روستایی، شماره ۲ صص.۴۹-۷۲.

 ۴- عبداللهی، مجید (۱۳۸۲). مدیریت بحران در نواحی شهری، انتشارات سازمان شهرداری های کشور، چاپ دوم، تهران.

 ۵- علوی و همکاران(۱۳۹۵). ارزیابی میزان آسیب پذیری بافت های شهری با استفاده از ANPو GIS (مطالعه موردی: شهر سمیرم)، فصلنامه علمی - پژوهشی اطلاعات جغرافیایی، دوره۲۵، شماره ۱۰۰، صص۱۴۶-۱۲۹.

 ۶- عیسی لو، شهاب الدین، لطیفی، غلامرضا و گودرزی، وحید(۱۳۹۵). ارزیابی آسیب پذیری کالبدی بافت منطقه یک شهر تهران در برابر زلزله احتمالی با استفاده از روش"  IHWP" و سیستم " GIS "، فصلنامه علمی - پژوهشی اطلاعات جغرافیایی، دوره ۲۵، شماره ۱۰۰، صص۸۷-۷۳.

 ۷- فرجی سبکبار، حسنعلی، امیدی پور، مرتضی، مدیری، مهدی و بسطامی نیا، امیر(۱۳۹۳). ارائه مدل پهنه بندی آسیب پذیری شهر اهواز با استفاده از مدل مرتب سازی گزینه ها مبتنی بر پروفایل (SSP).فصلنامه مدیریت بحران، دوره ۲۵، شماره۶، صص۵۶-۴۵.

 ۸- مخبر، عباس (۱۳۶۳). ابعاد اجتماعی مسکن، تهران، سازمان برنامه و بودجه.

 ۹- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (۱۳۸۵) سیاستهای اقتصادی مسکن: بایدها و نبایدها، کد موضوعی: ،۲۵۰ شماره مسلسل: ،۷۸۸۱ تهران، دفتر مطالعات زیربنایی.

۱۰- مطیعی لنگررودی، سید حسن و بخشی، زهرا (۱۳۸۹). نقش اعتبارات بهسازی مسکن در توانمندسازی و ماندگاری جمعیت روستایی، فصلنامه پژوهشهای انسانی، شماره  ۷۲، صص .۳۱-۴۶.

 

11-  Alexander, D.E. (2002), Principles of Emergency Planning and Management, Terra Publishing.

12- Aylmda, A. and Zubair, M. (2006), Crisis management based on a group, translation by Sharifi Yazdi, M. Tehran Municipality's Disaster Management Center, Page 34.

13- Khamsavi, A. (2011), The evaluation and design of passive defense in urban environments. Case Study: Isfahan MA thesis, University of Isfahan, Faculty of Sciences geographic and Planning, Department of Geography and urban Planning, Page37.

14- MahamAkbari, A. (1999), Check the status of residential buildings for earthquake disaster management stressed (Case study: Hamedan), Master's thesis, University of Isfahan, Faculty of Letters and Humanities, Department of Geography and urban Planning, 1389, Page43.

15- Reviewed the city's comprehensive plan (objectives, approaches and research methods), consulting engineers and home town, province Housing and Urban Development, (2010), Vol I, page 55. 

16- Faraji, A. and Gharakhlou, M; (2006),Earthquake, the city's disaster management (case study: Babol city), Scientific-Research Association Geography of Iran), Tehran University, Year VIII, No. 25, page 9.  

17- Alvani. M. et al, (2009), Crisis Management, Training and Industrial Research of Iran, April, page 29.

18- Valizadeh, R. (2010), Analysis of the seismic vulnerability assessment of physical and Kerman population using geographic information system (GIS), Journal of Geography and Planning, Year 16, No.38, pp. 202- 179.

 

19- Asgari, A. et al; (2002), Application of urban planning (land use) in reducing vulnerability to earthquake hazards (with GIS), Geographical Research Quarterly, winter, No. 67, Page 69.

20- Zebardast, E. (2000), Application of analytic hierarchy process in urban and regional planning, Journal of FineArts, Tehran University, No. 10, pp.

 21- parhizgar, A.(1383) provide an appropriate model for locating urban centers of research models and GIS in urban, Tarbiat  Modarres University.

 22- Rezaei, MR. Karim, B. (1395), prioritize and determine the development strategies of Shiraz using AHP, research publications and urban planning, Vol. VII, No. 24, (pp. 60-43).

 23- Marinoni, Oswald,(2007), some words on the analysis hierarchy process and the provided arc gis extention 2007, ext-ahp, retrieved.

 24-Thompson, P. R & et al, (2003), Disaster response Training course. Disaster management center, University of Wisconsin, USA. pp.350

 25-Shi, E. (2002), Proceedings of the First Scientific Conference – Rescue Management Research, Institute of Iran Helal Institute of Applied- Science & Technology.

26- Abdullahi, M. (2003), Crisis management in metropolitan areas, municipalities, organizations and Dehyari, third edition, 2003, page 21.

 27- Klosterman, Alexander E.R, (1983), Fact and value in planning, APA Journal, Spring.

 28- Healy.P, (1997), Shaping places in fragmented society, collaborative planning, Macmillan, London, Pp. 293 -295.

 29-Tsai Chung-Hung and Chen Cheng- Wu, (2010), Analysis of crisis intervention processes, Journal of crisis, Vol. 23, No, 2.

 30-Lindell M.K., Prater C., and Perry R. W., (2007), Introduction to Emergency management, Wiley.

 31- UN-Habitat, (2002), "Monthly Electronic Newsletter of the United Nations Human Settlements     Programme.   ",[online]: http://www.unhabitat.org/hb/index.asp.

 32-Mc Conkey, D(1987). Planning for uncertainty,  Business Horizons Journal.      

33-Rattien, S. (1990). The Role of Mediain Hazard Mitigation & Disaster Management, Disaster Press, vol