کشاورزی اجتماع پشتیبان (CSA) استراتژی نیل به پایداری تولید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 دانشگاه تهران

چکیده

افزایش شناخت نسبت به اثرات منفی بازسازی اقتصادی بر رفاه اجتماعی و محیط زیست در سطح جهانی، نگرانی نسبت به خطرات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی نسبت به سیستم جهانی غذا موجب جلب توجه متخصصان و عموم مردم نسبت به پایداری و امنیت غذایی گردیده است. اگرچه بهترین راه رسیدن به توسعه سیستم‌های غذایی هنوز یک معماست اما کشاورزی اجتماع پشتیبان یکی از اشکال کشاورزی جایگزین است که به عنوان یک استراتژی بازاریابی مستقیم برای تولیدکنندگان کوچک و به عنوان راهی برای توسعه روابط مثبت بین تولیدکنندگان کوچک و به عنوان راهی برای توسعه روابط مثبت بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تبلیغ شده است. در واقع CSA یک رهیافت منحصر به فرد است که به دنبال ساختاردهی مجدد ماهیت خرید و فروش کالاهای کشاورزی با ایجاد اتحاد بین کشاورزان و مصرف کنندگان است که در این مقاله با استناد به منابع و مقالات موجود در این زمینه مطالعاتی به بررسی مزایا و معایب و نیز چالش‌های این رهیافت پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

کشاورزی اجتماع پشتیبان (CSA)، چالش، کشاورزی ارگانیک، توسعه پایدار

نویسندگان [English]

  • bahman khosravipour 1
  • Khadijeh Soleimani Harooni 1
  • fatemeh kazemi 2
1 agricultural university
2 Tehran University
چکیده [English]

افزایش شناخت نسبت به اثرات منفی بازسازی اقتصادی بر رفاه اجتماعی و محیط زیست در سطح جهانی، نگرانی نسبت به خطرات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی نسبت به سیستم جهانی غذا موجب جلب توجه متخصصان و عموم مردم نسبت به پایداری و امنیت غذایی گردیده است. اگرچه بهترین راه رسیدن به توسعه سیستم‌های غذایی هنوز یک معماست اما کشاورزی اجتماع پشتیبان یکی از اشکال کشاورزی جایگزین است که به عنوان یک استراتژی بازاریابی مستقیم برای تولیدکنندگان کوچک و به عنوان راهی برای توسعه روابط مثبت بین تولیدکنندگان کوچک و به عنوان راهی برای توسعه روابط مثبت بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تبلیغ شده است. در واقع CSA یک رهیافت منحصر به فرد است که به دنبال ساختاردهی مجدد ماهیت خرید و فروش کالاهای کشاورزی با ایجاد اتحاد بین کشاورزان و مصرف کنندگان است که در این مقاله با استناد به منابع و مقالات موجود در این زمینه مطالعاتی به بررسی مزایا و معایب و نیز چالش‌های این رهیافت پرداخته است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • کشاورزی اجتماع پشتیبان (CSA)
  • چالش
  • کشاورزی ارگانیک
  • توسعه پایدار

خیراللهی، محبوبه. 1395. بررسی نگرش کارکنان جهاد کشاورزی نسبت به مشارکت در کشاورزی اجتماع - پشتیبان: کاربرد روش شناسی .Qسومین کنگره توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران.

سواری، مسلم.، شوکتی آمقانی، محمد و باقر امیری، زهرا. 1397.  بررسی نگرش کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان نسبت به کشاورزی اجتماع – پشتیبان. هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، عمران و بازآفرینی شهری. موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو. 21 آذر.  

طبرساز، زهره.، فمی شعبانعلی، حسین .، کلانتری، خلیل و هاتفی، مایده. 1394. عوامل موثر بر انگیزش مشارکت شهروندان در طرح های کشاورزی اجتماع پشتیبان: مطالعه موردی شهرستان گرگان. مجله روستا و توسعه. دوره 18. شماره 2. صص: 19-38.

فعلی، س و پزشکی راد، غ. 1389. کشاورزی اجتماع – پشتیبان: تعاریف، چگونگی و مزایا. فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی. سال هفتم. شماره 28. صص: 41-37.

فمی شعبانعلی، حسین.، قاسمی، جواد.، ملکی پور، راحیل و امید شریفی. 1389. تحلیل نگرش شهروندان کرج نسبت به مشارکت در کشاورزی اجتماع پشتیبان. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. دوره 2-41. شماره 1. صص: 100-89.

 

Bhagroo, Y. 2018. Community Supported Agriculture (CSA) is the future of farming. University of Wisconsin-Madison. https://www.planetforward.org/idea/community-supported-agriculture-csa-is-the-future-of-farming

Feagan, R. (2014). Community-Supported Agriculture. InEncyclopedia of Food and Agricultural Ethics (pp. 372-378). Springer, Dordrecht.

Food co-ops. 2017. The growing success of Community Supported Agriculture.https://www.sustainweb.org/news/jul17_csa_farms/

Galt, R. E. (2013). The moral economy is a double-edged sword: explaining farmers’ earnings and self-exploitation in community-supported agriculture. Economic Geography,89(4), 341-365.
Galt, R. E. (2013). The moral economy is a double-edged sword: explaining farmers’ earnings and self-exploitation in community-supported agriculture. Economic Geography,89(4), 341-365.
Half, N. N. (2000). Community supported agriculture.
Janssen, B. (2010). Local Food, Local Engagement: CommunitySupported Agriculture in Eastern Iowa. Culture & Agriculture, 32(1), 4-16.
Jarosz, L. (2011). Nourishing women: toward a feminist political ecology of community supported agriculture in the United States. Gender, Place & Culture, 18(3), 307-326.
Kotowich, E. 2017. Community Supported Agriculture (CSA). This information published to the web on November 10, 2016. https://www1.agric.gov.ab.ca/$Department/deptdocs.nsf/all/apa16159
Kynda, R. (2011). Direct marketing local foods: differences in CSA and farmer, market consumers, finance and economics, Retrieved January o1.2011.
Lang, K. B. (2005). Expanding our understanding of community supported agriculture (CSA): An examination of member satisfaction. Journal of Sustainable Agriculture, 26(2), 61-79.
Lang, K. B. (2010). The Changing Face of CommunitySupported Agriculture. Culture & Agriculture, 32(1), 17-26.
Morgan, E., Severs, M., Hanson, K., McGuirt, J., Becot, F., Wang, W., ... & Seguin, R. (2018). Gaining and Maintaining a Competitive Edge: Evidence from CSA Members and Farmers on Local Food Marketing Strategies. Sustainability, 10(7), 2177.
Nelson, E., Tovar, L. G., Gueguen, E., Humphries, S., Landman, K., & Rindermann, R. S. (2016). Participatory guarantee systems and the re-imagining of Mexico’s organic sector. Agriculture and Human Values, 33(2), 373-388.
Nost, E. (2014). Scaling-up local foods: Commodity practice in community supported agriculture (CSA). Journal of rural studies, 34, 152-160.

Ostrom, M. R. (1997). Toward a community supported agriculture: a case study of resistance and change in the modern food system. (Doctoral dissertation, University of Wisconsin, Madison).

Ostrom, M. R. (2007). Community supported agriculture as an agent of change. Remaking the North American food system, ed. C. Hinrichs, and T. Lyson, 99120.
Sharp. J. Community Supported Agriculture (CSA): Building Community Among Farmers and Non-Farmers. Journal of Extension. V: 40. June 2002

Watson, M. 2017. Community-Supported Agriculture (CSA): What Is Exactly a CSA?https://www.thespruceeats.com/community-supported-agriculture-csa-2216594

Willer, H., Lernoud, J., & Kemper, L. (2018). The world of organic agriculture 2018: Summary. In The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2018 (pp. 22-31). Research Institute of Organic Agriculture FiBL and IFOAM-Organics International.
Wright, B. (2005). What is community supported agriculture? (A3811-4), Retried 1/2005. From http://wwwuwex.edu

Ziegler, G. 2015. The basics of community supported agriculture.Michigan State University Extension. https://www.canr.msu.edu/news/the_basics_of_community_supported_agriculture