نویسنده = علی نوروزی
گردشگری هنری به مثابه رهیافتی نوین در جذب گردشگران

دوره 5، شماره 2، مهر 1401، صفحه 120-134

لطفعلی کوزه گر کالجی؛ علی نوروزی


نقش نهادگرایی در توسعه پایدار منطقه‌ای

دوره 5، شماره 2، مهر 1401، صفحه 311-320

لطفعلی کوزه گر کالجی؛ علی نوروزی