نویسنده = زهرا شهبازی شرفه
شبیه‌سازی تغییرات رودخانه بالیخلی‌چای با استفاده از مدل سزار (CAESAR)

دوره 5، شماره 3، دی 1401، صفحه 64-82

10.22034/gahr.2022.371352.1770

فریبا اسفندیاری درآباد؛ بهروز نظافت تکله؛ زهرا شهبازی شرفه


بررسی و ارزیابی تاثیرگذاری مخاطرات بر توسعه توریسم (مطالعه موردی: شهرستان مشکین‌شهر)

دوره 5، شماره 3، دی 1401، صفحه 184-204

10.22034/gahr.2022.377338.1779

بهروز نظافت تکله؛ فریبا اسفندیاری درآباد؛ زهرا شهبازی شرفه