نویسنده = رضا اخی جانی
تاثیر بخش حمل و نقل در رابطه مبادلات انرژی و انتشار CO2

دوره 6، شماره 1، تیر 1402، صفحه 434-452

10.22034/gahr.2023.379313.1789

هاتف حاضری؛ عبدالرحیم هاشمی؛ رضا اخی جانی