نویسنده = حسین حاتمی نژاد
ارزیابی احساس تعلق مکانی به محله‌های جدید مسکونی جهت افزایش احساس امنیت نمونه موردی: محله الهیه مشهد

دوره 2، ,ویژه نامه زمستان 2020، دی 1398، صفحه 8-21

حسین حاتمی نژاد؛ امیررضا رضایی گرگانی؛ فرشته رحیمی


تحلیلی از نقش فضاهای عمومی در سرزندگی شهری (نمونه موردی: پارک لاله تهران)

دوره 1، شماره 3، دی 1397، صفحه 454-468

حسین حاتمی نژاد؛ هاجر یداله نیا؛ منصوره محمدی سلمانی


سنجش و تحلیل تنوع فرهنگی-اجتماعی در استان‌های ایران

دوره 1، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 35-63

باقر فتوحی مهربانی؛ حسین حاتمی نژاد