نویسنده = اکبر حسین پور
بررسی جایگاه شهر جهانی در مدیریت شهری کلانشهر تبریز

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 273-293

سجاد فلاح پور؛ اکبر حسین پور؛ رضا آزاد مرد


بررسی و شناخت موانع و محدودیتهای کارآفرینی در بخش کشاورزی

دوره 1، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 1-13

مریم دلفانی؛ اکبر حسین پور؛ علی نجفی؛ سید محمود حسینی