نویسنده = علی اصغر تراهی
افزایش صحت استخراج اطلاعات از داده‌های سنجنده OLI با استفاده از روش FFT-IHS

دوره 1، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 64-79

حسن حسنی مقدم؛ علی اصغر تراهی