نویسنده = فروغ رضازاده
قراردادهای انتقال تکنولوژی وفناوری

دوره 2، شماره 2، مهر 1398، صفحه 165-169

فروغ رضازاده


مفهوم و کارکردهای عملیات حفظ صلح

دوره 2، شماره 1، تیر 1398، صفحه 443-460

فروغ رضازاده