نویسنده = زینب امیری پریان
گردشگری سلامت و پزشکی با تأکید بر شناخت منابع و پتانسیل‌های استان کرمانشاه

دوره 1، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 625-642

سمیه امیری پریان؛ احترام یاری؛ زینب امیری پریان