نویسنده = رضا آزاد مرد
بررسی جایگاه شهر جهانی در مدیریت شهری کلانشهر تبریز

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 273-293

سجاد فلاح پور؛ اکبر حسین پور؛ رضا آزاد مرد