نویسنده = محمد علی الهی چورن
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی نقش اثرات بلند مرتبه سازی بر کاربری های شهری (مطالعه موردی: شهرستان تنکابن)

دوره 2، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 117-131

اسفندیار الهی چورن؛ محمد علی الهی چورن


2. ارزیابی استراتژیک راهکارهای توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی شهر کجور)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 762-768

محمد علی الهی چورن؛ ساجده دین پرست


4. اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری شهرستان نوشهر بر اساس پتانسیل جذب گردشگر

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 925-939

محمد علی الهی چورن؛ سروش سنایی مقدم