نویسنده = هاجر یداله نیا
تحلیلی از نقش فضاهای عمومی در سرزندگی شهری (نمونه موردی: پارک لاله تهران)

دوره 1، شماره 3، دی 1397، صفحه 454-468

حسین حاتمی نژاد؛ هاجر یداله نیا؛ منصوره محمدی سلمانی