نویسنده = محمدحسن یزدانی
سنجش تحولات ریخت شناسی شهراردبیل با بهره گیری از روش تحلیل چیدمان فضا

دوره 6، شماره 4، فروردین 1403، صفحه 36-53

10.22034/gahr.2023.397703.1877

شلاله قهری؛ محمدحسن یزدانی؛ علیرضا محمدی


سنجش کیفیت مجتمع های مسکن مهر شهراردبیل از دیدگاه ساکنین

دوره 6، شماره 3، دی 1402، صفحه 786-804

10.22034/gahr.2024.430873.2006

ژیلا فرزانه سادات زارنجی؛ محمدحسن یزدانی


ارزیابی مولفه های کالبدی- محیطی منظر شهری در فضاهای ورودی شهراردبیل

دوره 6، شماره 1، تیر 1402، صفحه 348-366

10.22034/gahr.2023.391011.1831

ژیلا فرزانه سادات زارنجی؛ محمدحسن یزدانی؛ مهدی خاک زند؛ شیوا ولایتی


بررسی نقش سنت‌های فرهنگی بر توسعه پایدار شهرها با رویکرد جنبش شهر آرام (مطالعه موردی: شهراردبیل)

دوره 5، شماره 4، فروردین 1402، صفحه 442-454

10.22034/gahr.2022.377913.1782

محمدحسن یزدانی؛ ژیلا فرزانه سادات زارنجی؛ مریم جامی اودولو