نویسنده = مجتبی قدیری معصوم
تحلیل تطبیقی شاخص های مسکن روستایی با استفاده از تکنیک VIKOR نمونه موردی: دهستان های شهرستان دهگلان

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 890-908

مجتبی قدیری معصوم؛ محمدرضا رضوانی؛ حامد قادرمرزی؛ افشین بهمنی