نویسنده = محمد مرادی
تاثیر حکمرانی مطلوب در توسعه شهری در ایران

دوره 3، شماره 3، بهمن 1399، صفحه 273-289

علی اصغر محمدی؛ حسین عزیزی؛ محمد مرادی


بررسی تحلیلی مزایای شهر الکترونیک

دوره 3، شماره 1، تیر 1399، صفحه 373-388

علی اصغر محمدی؛ محمد مرادی؛ اصغر اکبری


آمایش سرزمین و نقش آن در توسعه منطقه ای

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 957-968

علی اصغر آقامحمدی؛ محمد مرادی