نویسنده = سیدمحمد باخرزی قزالحصار
تحلیل تهدید طبیعت پایه سیلاب در خط یک قطار شهری مشهد

دوره 1، شماره 3، دی 1397، صفحه 522-538

وحید هزاره؛ سیدمحمد باخرزی قزالحصار


پهنه بندی خطر سیلاب شهری در منطقۀ 9 شهرداری مشهد

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 1140-1158

وحید هزاره؛ سیدمحمد باخرزی قزالحصار