نویسنده = سیدمحمد باخرزی قزالحصار
تعداد مقالات: 3
2. تحلیل تهدید طبیعت پایه سیلاب در خط یک قطار شهری مشهد

دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 522-538

وحید هزاره؛ سیدمحمد باخرزی قزالحصار


3. پهنه بندی خطر سیلاب شهری در منطقۀ 9 شهرداری مشهد

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 1140-1158

وحید هزاره؛ سیدمحمد باخرزی قزالحصار