نویسنده = سعید رجبی
تبیین ژئوپلیتیکی الگوی رقابتی روابط ایران و قطر

دوره 1، شماره 3، دی 1397، صفحه 75-99

سعید رجبی؛ ایرج احمدزاده