نویسنده = احمد پوراحمد
تعداد مقالات: 2
2. واکاوی جایگاه مسکن در نظریه های برنامه ریزی:دیدگاه تطبیقی و مقابله ای

دوره 1، شماره 3، دی 1397، صفحه 100-115

ابوالفضل مشکینی؛ احمد پوراحمد؛ مسلم ضرغام فرد