نویسنده = مریم بیرانوندزاده
بررسی شاخص محرومیت نسبی (IRSD) شهرهای استان لرستان

دوره 6، شماره 2، مهر 1402، صفحه 257-277

10.22034/gahr.2023.385152.1813

امیر حسینیان راد؛ علی نادر دهقانی الوار؛ مریم بیرانوندزاده


بررسی نقش حکمروایی خوب روستایی در توسعه کالبدی روستاها نمونه موردی: شهرستان خرم آباد

دوره 6، شماره 2، مهر 1402، صفحه 590-609

10.22034/gahr.2023.392189.1837

امیر حسینیان راد؛ مریم بیرانوندزاده؛ هدایت اله درویشی


آینده پژوهی وضعیت گردشگری ورزشی طبیعت محور در استان لرستان

دوره 3، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 109-120

مریم بیرانوندزاده؛ هدایت اله درویشی؛ اسماعیل نجفی


بررسی وضعیت شاخص های اثرگذار بر توسعه گردشگری روستایی در استان لرستان

دوره 2، شماره 2، مهر 1398، صفحه 131-144

مریم بیرانوندزاده؛ سیامک شرفی؛ وحید پوربساط


بررسی احساس امنیت زنان در فضاهای شهری (مطالعه موردی: پارک بعثت منطقه 16 شهرداری تهران)

دوره 2، شماره 1، تیر 1398، صفحه 308-321

مریم بیرانوندزاده؛ یعقوب ابدالی؛ مهتاب مومنی چلکی


تاثیر فضای مجازی در ترویج ارزش های فرهنگی، مورد پژوهی: استان لرستان

دوره 1، شماره 3، دی 1397، صفحه 648-663

مریم بیرانوندزاده؛ محمدرضا منصوری؛ حمید ملایی


سنجش میزان رضایت مندی شهروندان از عملکرد شهرداری های استان لرستان

دوره 1، شماره 3، دی 1397، صفحه 863-875

اعظم عارفی؛ محمدرضا منصوری؛ سجاد طرهانی؛ مریم بیرانوندزاده