نویسنده = فضیله حاتمی
اثر تغییرات اقلیمی بر پرورش ماهی (منطقه ی مورد مطالعه:شهرستان سروآباد)

دوره 1، شماره 3، دی 1397، صفحه 750-761

سعدی صالحی؛ سارا فضلی؛ فضیله حاتمی