نویسنده = حسین نظم فر
ارزیابی سکونتگاه‌های شهری استان گلستان با رویکرد شهر سالم

دوره 1، شماره 3، دی 1397، صفحه 706-725

حسین نظم فر؛ فرامرز منتظر؛ جابر جمالی نسب؛ صادق قلی نیا