نویسنده = میرنجف موسوی
تحلیل فضایی روند تحولات سالخوردگی جمعیت در مناطق مرزی ایران (نمونه موردی استان کرمانشاه 1395-1365)

دوره 3، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 335-355

میرنجف موسوی؛ ساجد بهرامی جاف؛ حامد دوستمرادی