نویسنده = کوروش لطفی
بررسی برنامه ریزی راهبردی شهر اهواز با تأکید بر رویکرد توسعه ی پایدار

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 24-41

حمدالله قاسمی راد؛ کوروش لطفی