نویسنده = حسین رضا شهبازی
کارآفرینی روستایی در محمودآباد خدابنده(زنجان): چشم اندازها و چالش ها

دوره 6، شماره 2، مهر 1402، صفحه 298-314

10.22034/gahr.2023.402640.1894

ابوالقاسم تقی زادفانید؛ حسین رضا شهبازی


جایگاه کارآفرینی روستایی در توسعه پایدار

دوره 6، شماره 1، تیر 1402، صفحه 308-317

10.22034/gahr.2023.377943.1783

حسین رضا شهبازی؛ مریم کاملی


واکاوی پیامد های اقتصادی کرونا بر مناطق روستایی

دوره 5، شماره 3، دی 1401، صفحه 460-487

10.22034/gahr.2022.343142.1718

حسین رضا شهبازی؛ گیتی صلاحی اصفهانی


نقش مخاطرات طبیعی(خشکسالی) در مهاجرت روستایی (بخش کردیان – شهرستان جهرم)

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 401-411

صدیقه کرمی نسب؛ حسین رضا شهبازی