نویسنده = علی مهرافروزی
امکان‌سنجی توسعه گردشگری پایدارشهری در شهرگرگان

دوره 2، شماره 3، دی 1398، صفحه 355-373

ناهیده عبدی؛ علی مهرافروزی


ارزشیابی زیست محیطی محل های دفن پسماندهای شهری (مطالعه موردی شهرستان قائن)

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 267-287

محمد اجزا شکوهی؛ مرضیه امینی؛ علی یحیی پور؛ علی مهرافروزی