نویسنده = زهرا احمدی
تغییرات دمای سطح شهر کرمانشاه در دوره 1393-1397

دوره 2، شماره 3، دی 1398، صفحه 309-319

محمد ملکی؛ زهرا احمدی؛ رحمن دوستی