نویسنده = حمید گنجائیان
تحلیل عوامل موثر در وقوع فرونشست دشت قهاوند با استفاده از تصاویر راداری و ماهواره ای

دوره 5، شماره 4، فروردین 1402، صفحه 542-553

صدیقه قربانی محمدآبادی؛ رقیه نژادحسینی؛ حمید گنجائیان


پتانسیل سنجی مناطق مستعد توسعه بوم گردی در شهرستان کامیاران

دوره 3، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 460-472

10.22034/gahr.2021.283683.1533

مهدی عبدالملکی؛ حمید گنجائیان