نویسنده = لیلا کارپیشه
توسعه گردشگری مبتنی بر کارآفرینی اجتماعی

دوره 2، شماره 3، دی 1398، صفحه 476-487

لیلا کارپیشه