نویسنده = علیرضا صادقی
ارزیابی میزان زیست پذیری در فضاهای شهری: مورد پژوهی: بافت قدیم شهر خرم آباد

دوره 2، شماره 4، فروردین 1399، صفحه 401-412

اسماعیل نجفی؛ هما قاسمیان؛ علیرضا صادقی