نویسنده = کامیار امامی
ارزیابی روند توسعه فیزیکی نواحی سکونتگاهی به سمت مناطق سیل خیز (مطالعه موردی: شهر سنندج)

دوره 5، شماره 4، فروردین 1402، صفحه 653-654

فاطمه نورالدین موسی؛ رضا محمودی؛ کامیار امامی


ارزیابی مناطق مستعد توسعه فیزیکی شهر سقز با استفاده از مدل تلفیقی AHP-Fuzzy

دوره 2، شماره 4، فروردین 1399، صفحه 230-239

معصومه اسدی؛ فاطمه اکبری؛ کامیار امامی


پهنه بندی توسعه کارست به منظور شناسایی منابع آب‌های کارستی با استفاده از مدل منطق فازی و AHP (حوضه آبریز تکاب)

دوره 2، شماره 4، فروردین 1399، صفحه 240-253

عادل رسولی؛ کامیار امامی؛ زهرا باباخانی؛ سعید گلشنی زاد