نویسنده = زهرا باباخانی
پهنه بندی توسعه کارست به منظور شناسایی منابع آب‌های کارستی با استفاده از مدل منطق فازی و AHP (حوضه آبریز تکاب)

دوره 2، شماره 4، فروردین 1399، صفحه 240-253

عادل رسولی؛ کامیار امامی؛ زهرا باباخانی؛ سعید گلشنی زاد