نویسنده = محسن کمانداری
پتانسیل های اکوتوریسم استان کرمان زمینه برای توسعه گردشگری آینده

دوره 3، شماره 2، مهر 1399، صفحه 27-42

محسن کمانداری؛ مسعود چهارراهی؛ حشمت قربانپور