نویسنده = سید سلام حسینی
ارزیابی شاخص های زیست اقلیمی موثر برآسایش انسان (مطالعه موردی: شهر ارومیه)

دوره 4، شماره 2، مهر 1400، صفحه 155-175

10.22034/gahr.2021.286618.1560

احمد مزیدی؛ کمال امیدوار؛ عاطفه ملک احمدی؛ سید سلام حسینی


بررسی خشکسالی و ترسالی ایستگاه هواشناسی اصفهان با استفاده از شاخص SPI

دوره 4، شماره 1، تیر 1400، صفحه 114-126

10.22034/gahr.2021.284919.1544

احمد مزیدی؛ کمال امیدوار؛ عاطفه ملک احمدی؛ سید سلام حسینی


تاثیر ویروس کرونا COVID-19‎بر اقلیم و آب و هوای شهر و سلامتی شهروندان در برنامه ریزی شهری

دوره 3، شماره 2، مهر 1399، صفحه 91-119

سید سلام حسینی؛ گونا مهردانش؛ لقمان فرشاد