نویسنده = فاطمه دانه چین
چیستی محیط زیست و ارتباط آن با برخی مفاهیم جغرافیای سیاسی

دوره 4، شماره 1، تیر 1400، صفحه 19-41

10.22034/gahr.2021.281317.1528

محسن جان پرور؛ فرید عباسی؛ فاطمه دانه چین