نویسنده = فرهاد عزیزپور
تحلیل توزیع فضایی اعتبارات عمران روستایی، جهت اجرای طرح هادی روستاها در شهرستان بردسیر

دوره 4، شماره 2، مهر 1400، صفحه 58-81

10.22034/gahr.2021.286125.1553

امین مستعلی زاده؛ حسن افراخته؛ فرهاد عزیزپور؛ محمد حسن خامسی میبدی