نویسنده = احمد مزیدی
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی شاخص های زیست اقلیمی موثر برآسایش انسان (مطالعه موردی: شهر ارومیه)

دوره 4، شماره 2، پاییز 1400، صفحه 155-175

10.22034/gahr.2021.286618.1560

احمد مزیدی؛ کمال امیدوار؛ عاطفه ملک احمدی؛ سید سلام حسینی


3. بررسی روند تغییرات دما وبارش ایستگاه همدید ارومیه به روش منکندال

دوره 4، شماره 2، پاییز 1400، صفحه 357-370

احمد مزیدی؛ هاجر طوفانی


4. بررسی خشکسالی و ترسالی ایستگاه هواشناسی اصفهان با استفاده از شاخص SPI

دوره 4، شماره 1، تابستان 1400، صفحه 114-126

10.22034/gahr.2021.284919.1544

احمد مزیدی؛ کمال امیدوار؛ عاطفه ملک احمدی؛ سید سلام حسینی