نویسنده = مصطفی عسگری مقدم
آینده پژوهی پیامدهای امنیتی بحران منابع آبی در نواحی مرزی ایران

دوره 4، شماره 3، دی 1400، صفحه 1-17

10.22034/gahr.2021.301648.1602

محمد مهدی زینتی فخرآباد؛ مصطفی عسگری مقدم