نویسنده = حمیده حاتمی
بررسی علل حمله عراق به کویت

دوره 5، شماره 1، تیر 1401، صفحه 44-92

10.22034/gahr.2022.330242.1664

داود حاتمی؛ احسان یاری؛ حمیده حاتمی؛ رضا حاتمی


بررسی و تحلیل نقش شاخص‌های ژئومورفولوژی در مکان گزینی و توسعه فیزیکی آتی شهر (مطالعه موردی: شهر زاهدان)

دوره 4، شماره 4، فروردین 1401، صفحه 619-636

10.22034/gahr.2022.322200.1643

علی موحد؛ داود حاتمی؛ فاطمه بهروج؛ زبیده پویش؛ زینب دولتشاهی