نویسنده = تیمور ابرکار
ارزیابی کاربری اراضی شهری، شهر دهدشت...

دوره 4، شماره 3، دی 1400، صفحه 122-146

مهدی ابراهیمی؛ تیمور ابرکار؛ مینا ابراهیمی