کلیدواژه‌ها = پارک بانوان
شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی پارک‌های بانوان استان خوزستان با تأکید بر فعالیت بدنی

دوره 6، شماره 3، دی 1402، صفحه 318-350

10.22034/gahr.2023.411830.1926

سیده ناهید شتاب بوشهری؛ مریم کریمی؛ اسماعیل ویسیا؛ طاهره ازمشا


بررسی مفهومی فضای پارک بانوان با رویکرد روانشناسی محیطی

دوره 3، شماره 1، تیر 1399، صفحه 313-330

نرگس محمودی؛ ابراهیم الیاسی