کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
آشکارسازی تغییرات اقلیم با استفاده از شاخصهای حدی بارش (مطالعه موردی: شهرستان نجف آباد، استان اصفهان)

دوره 6، شماره 1، تیر 1402، صفحه 379-400

10.22034/gahr.2023.379092.1787

اسماعیل اسدی؛ عباس نصیران؛ حجت الله خدری غریب وند؛ صالح کهیانی