کلیدواژه‌ها = مدیریت شهری
بررسی مدیریت شهری و نقش آن در توسعه پایدارشهری

دوره 5، شماره 2، مهر 1401، صفحه 21-33

امیر میرزا زاده دوستان


بررسی تأمین درآمد پایدار شهرداری ها برای مدیریت شهری

دوره 4، شماره 4، فروردین 1401، صفحه 223-241

داوود جمراسی؛ حمیدرضا قربانپور؛ محبوبه صلواتچی


مطالعه موانع و چالش های زمینه ای فراروی حکمروایی مدیریت شهرها در ایران

دوره 4، شماره 3، دی 1400، صفحه 18-31

محسن آشناور؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ ابوالفضل ربیعی فرداد


بررسی و شناسایی چالش ها و بحران های مدیریت شهری کلانشهر اهواز

دوره 4، شماره 2، مهر 1400، صفحه 415-432

محمد بافقی زاده؛ پرویز سلیمانی مقدم؛ نجمه جهان نیا


ارزیابی حکمروایی خوب شهری در عملکرد مدیریت شهر اسلامشهر با استفاده از مدل راهبردی Swot

دوره 2، شماره 4، فروردین 1399، صفحه 185-203

نعمت حسین زاده؛ یونس غفاری؛ مریم پناهی؛ پیام عمادی؛ غلامرضا بیات


بررسی میزان رضایتمندی ساکنان بافت‌های فرسوده از اقدامات مدیریت شهری (مطالعه‌موردی: منطقه دو، کلانشهر تهران)

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 199-210

براتعلی خاکپور؛ مرضیه امینی؛ فاطمه سوری؛ مهدی خداداد


بررسی عملکرد مدیریت شهری گرگان با رویکرد حکمروایی خوب شهری

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 139-153

فرحناز اکبرزاده؛ حسین موسی زاده؛ مهدی خداداد؛ حسن موسی زاده


بررسی جایگاه شهر جهانی در مدیریت شهری کلانشهر تبریز

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 273-293

سجاد فلاح پور؛ اکبر حسین پور؛ رضا آزاد مرد


بررسی نقش متقابل مدیریت و گردشگری برتوسعه حمل ونقل شهر(نمونه موردی: شهر زاهدان)

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 1159-1177

مریم رضایی؛ حسین یغفوری؛ حسین دوستی مقدم؛ ملیحه دوستی مقدم